(PDF document) Stanovy - pdf verzia

STANOVY

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Drienica

ČI. 1

Názov a sídlo spoločenstva

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Drienica, Drienica 369,

083 01 Sabinov IČO: 31954740

ČI. 2

Základné ustanovenia a právne postavenie

1.      Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Drienica je pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, založené na základe Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a registrované Obvodným lesným úrade v Prešove dňa 29.2.1996, vložka č. R-OOll/PO.

2.      Členmi pozemkového spoločenstva sa môžu stať len osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu k spoločnej nehnuteľnosti a svoj vlastnícky vzťah preukážu listom vlastníctva alebo právoplatným uznesením súdu o dedičstve alebo právoplatným osvedčením o dedičstve.

3.      Pozemkové spoločenstvo sa pri výkone svojej činnosti riadi zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi o pozemkových spoločenstvách, vlastnými Stanovami a uzneseniami, spoločenskou zmluvou, opatreniami a pokynmi orgánov ustanovených na dozor a kontrolu nad nimi.

ČI. 3

Pôsobnosť, ciele a činnosť spoločenstva

1.      Pozemkové spoločenstvo vykonáva činnosť na lesnom pôdnom fonde vymedzenom právnymi predpismi preukazujúcich vlastnícke práva členov spoločenstva v celkovej výmere 306,95 ha.

2.      Pozemkové spoločenstvo:

a)      vykonáva vlastnícke a užívacie pomery svojich členov a ich právnych nástupcov k majetku podľa ich vlastníckych podielov v pozemkovom spoločenstve,

b)      zastupuje svojich členov na rokovaniach prostredníctvom výboru pred štátnymi orgánmi pri riešení otázok súvisiacich s disponovaním a užívaním lesného fondu,

c)      vytvára optimálne podmienky pre lesopestebnú, lesoochrannú a podnikateľskú činnosť členom pozemkového spoločenstva.

3.      Pozemkové spoločenstvo za účelom racionálneho hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach môže vykonávať tieto činnosti:

a)      poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov

b)       hospodáriť v lesoch a na vodných plochách.

4.      Pozemkové spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského zákona, podľa osobitných predpisov a obchodného zákonníka.

5.      Pozemkové spoločenstvo môže na základe živnostenského zákona vykonávať tieto činnosti: a) poskytovať služby v rámci lesníctva - ťažbu a približovanie dreva


b)       realizovať obchod s drevom a produktmi z lesa

c)       vykonávať letnú a zimnú údržbu ciest

d)      poskytovať služby s mechanizmami

ČI. 4

Práva a povinnosti členov

1.      Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti.

2.      Vlastník nehnuteľnosti prenecháva túto nehnuteľnosť do správy spoločenstva alebo svoju nehnuteľnosť prenajať spoločnosti formou nájomnej zmluvy s cieľom spoločného obhospodarovania a užívania, pričom spoločné nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká.

3.      Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.

4.      Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

5.      Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práva a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

6.      Každý člen pozemkového spoločenstva má právo:

a)       voliť a byť volený do orgánov pozemkového spoločenstva,

b)       zúčastniť sa na všetkých akciách a podujatiach organizovaných týmto spoločenstvom,

c)       na informácie o hospodárení spoločenstva a nakladaní s jeho majetkom,

d)      obracať sa na orgány spoločenstva s otázkami, pripomienkami, návrhmi a sťažnosťami,

e)       na ochranu svojho vlastníckeho a majetkového podielu,

f)        zúčastniť sa na rokovaniach orgánov spoločenstva.

7.      Každý člen pozemkového spoločenstva je povinný:

a)      vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo,

b)       rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov spoločenstva,

c)       chrániť majetok spoločenstva,

d)      nahradiť pozemkovému spoločenstvu škodu, ktorú mu spôsobil svojim konaním.

8.      Pri rozhodovaní o podieloch na hospodárskych výsledkoch môžu samostatne rozhodovať spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Olejníkov a k.ú. Drienica. Z toho dôvodu sa samostatne rozčleňujú výkony a náklady za nehnuteľnosti za Olejníkov a Drienicu.

9.      Spoločenstvo môže prenajať aj inú lesnú a poľnohospodársku pôdu za účelom hospodárenia na tejto pôde.ČI. 5

Orgány pozemkového spoločenstva

1.      Orgánmi pozemkového spoločenstva sú:

a)       zhromaždenie

b)      výbor

c)       dozorná rada

2.      Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady

môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov.

ČI. 6

Zhromaždenie

1.     Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa na zasadnutí prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvo výboru, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Výbor je povinný informovať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.

2.     Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva orgán štátnej správy lesného hospodárstva; orgán štátnej správy lesného hospodárstva má povinnosti výboru.

3.     Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

a)       schvaľuje zmluvu o založení a jej zmenu a doplnky,

b)      schvaľuje stanový vrátane ich zmien,

c)       volí a odvoláva členov výboru a dozornej rady,

d)      rozhoduje o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva,

e)       schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku

f)       rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne spôsobu úhrady straty,

g)      rozhoduje o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzí,

h)      rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

i)        rozhoduje o zániku spoločenstva jeho premenou alebo jeho zrušením,

j)        rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si v Stanovách vyhradí.

4.     Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach počet hlasov podľa kľúča - za každých aj začatých 100 m2 výmery vo vlastníctve jeden hlas.

5.     Zhromaždenie rozhoduje podľa odseku 3 písm. a), b), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

 

 

 

 

 

 

 

 


6.     Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa na hlasovaní na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 5. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa odseku 3 písm. a) až c), g) a h).

7.     Zhromaždenie môže poveriť výbor zastupovaním spoločenstva na konaniach súvisiacich s nájmom práva poľovníctva k jeho výkonu pre poľovnícku organizáciu na základe jej žiadosti.

 

ČI. 7
Výbor

1.     Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých ustanovuje zmluva o založení spoločenstva alebo stanový alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie.

2.     Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva. Výbor môže spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

3.     Výbor má päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu a podpredsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.

4.     Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

5.     Predseda spoločenstva zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu a členom spoločenstva porušením svojich povinností a prekročením svojich oprávnení do výšky hodnoty jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo jeho spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti v čase vzniku škody a nesie trestnoprávnu zodpovednosť za svoje konanie.

6.     Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

7.     Výbor spoločenstva predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

ČI. 8
Dozorná rada

1.     Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2.     Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3.     Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

4. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona o účtovníctve alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov.

ČI. 9

Hospodárenie spoločenstva

1.     Hospodárenie spoločenstva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti v oblasti účtovníctva.

2.     Výbor spoločenstva je povinný hospodáriť zo zvereným majetkom hospodárne.

3.     Výbor spracováva ročný rozpočet apo schválení valným zhromaždením je orientačný pre činnosť výboru a predsedu spoločenstva.

4.     V účtovníctve vedie rozdelené tržby a náklady spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti Olejníkov a Drienica.

ČI. 10

Rozdeľovanie podielov a odmeny funkcionárov

1.     Podiely členom spoločnosti budú vyplácané podľa výšky podielu vlastníctva samostatne za Olejníkov a Drienicu.

2.     Odborný lesný hospodár vykonáva práce dodávateľským spôsobom na základe zmluvy za odmenu stanovenú výborom spoločenstva.

3.     Členovia výboru a dozornej rady sú odmeňovaní na základe dohody o pracovnej činnosti vo výške do 4 % z obratu.

4.     Práce súvisiace s organizáciou a zabezpečovaním plnenia LHP resp. PSoL a iných činností sa uhradzujú určeným pracovníkom na základe pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce vo výške schválenej výborom spoločenstva.

5.     Reprezentačné výdavky sa ročne schvaľujú v rámci finančného rozpočtu.

ČI. 11

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:

a)      nadobudnutím spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,

b)     dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

c)      zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

d)      rozhodnutím zhromaždenia.

ČI. 12

Prechodné a záverečné ustanovenia

1.      Stanovy sú platné dňom schválenia zhromaždením spoločenstva.

2.     Predseda spoločenstva vedie denník, v ktorom sú zaznamenané všetky činnosti súvisiace s chodom spoločenstva (pestovateľská činnosť, ekonomické otázky) - odporučenie audítora.

3.     Funkcionári, ktorí prichádzajú do styku s hodnotami, musia mať podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

4.     Členovia, ktorí majú súkromné chaty na pozemkoch spoločenstva platia 50 % nájomného ako ostatní vlastníci chát.

5.      Členovia spoločenstva majú možnosť zobrať haluzinu po ťažbe bezodplatne.

6.     Členovia spoločenstva sú povinní každú zmenu zdravotnej poisťovne hlásiť výboru spoločenstva.

Stanovy schválené zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Drienica pomerom hlasov 23.778 dňa 23. februára 2014 t.j. 77,46 % všetkých hlasov .

Tieto stanový majú 6 strán.

V Drienici dňa 23. februára 2014

... obrázok

2014 urbárweb Drienica