(PDF document) Dodatok č. 1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 05. 05. 2019 - pdf verzia

(PDF document) Zmluva o pozemkovom spoločenstve - pdf verzia

Dodatok č. 1

k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 05. 05. 2019

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Drienica týmto Dodatkom č. 1 mení a dopĺňa Zmluvu o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 23. 04. 2014, ktorou bolo založené spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 110/2018 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. S ohľadom na aktuálne účinné znenie zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“), tento Dodatok č. 1 zosúlaďuje jednotlivé články Zmluvy s ustanoveniami zákona a mení znenie Zmluvy, schválenej valným zhromaždením Urbárskej spoločnosti – pozemkového spoločenstva Drienica (ďalej len „spoločenstvo“) v celom rozsahu tak, že jej nové znenie je s účinnosťou od 05. 05. 2019 nasledovné:

ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE

Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 42, 103, 861, 862, 963, 1029, 1115, 1330, 1766, 1767, 1889 pre katastrálne územie Drienica, obec Drienica, okres Sabinov a liste vlastníctva č. 295, 359, 986, 987, 1011, 1012, 1013 pre katastrálne územie Olejníkov, obec Olejníkov, okres Sabinov vedeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, ktorých zoznam tvorí súčasť tejto zmluvy, sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona. Spoločenstvo sa zakladá Zmluvou o pozemkovom spoločenstve (ďalej len „zmluva o spoločenstve“). O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Spoločenstvo vzniká dňom jeho zápisu do registra. Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Táto zmluva zároveň mení a dopĺňa Stanovy spoločenstva a Zmluvu o založení PS zo dňa 23.04.2014

 

                                                                                                                                                               Čl. I.             

Názov a sídlo spoločenstva

 

1.              Názov spoločenstva: Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Drienica

 

2.              Sídlo spoločenstva:  Drienica 369, 083 01 Sabinov

 

          3.        IČO: 319 54 740

 

                                                                                                                                                              Čl. II.             

Druh činnosti spoločenstva

 

1.              Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci spoločenstva, vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej, pričom vykonáva činnosti podľa §19 ods. 1 zákona.

a)              vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,

b)             hospodári v lesoch v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

 

2.              Cieľom spoločenstva je zastupovať a presadzovať záujmy spoluvlastníkov lesov a pasienkov, usilovať sa o ochranu a podporu zámerov všeobecne prospešného hospodárenia v lesnom a pasienkovom hospodárstve, poskytovať poradenskú činnosť vo veci hospodárenia, zastupovať členov pri rokovaní so štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy pri riešení otázok súvisiacich s disponovaním a užívaním pozemkov, v prípade potreby zastupovať členov aj voči iným subjektom hospodárskeho a spoločenského života, zastupovať členov na zhromaždeniach vlastníkov vo veci výkonu práva poľovníctva.

3.              Spoločenstvo predstavuje spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona.

4.              Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov (§19 ods. 3 zákona).

ČI. III.

Predmet spoluvlastníctva (zoznam nehnuteľností) a zásady hospodárenia.

1.              Predmetom spoluvlastníctva sú pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť a spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 42, 103, 861, 862, 963, 1029, 1115, 1330, 1766, 1767, 1889 pre katastrálne územie Drienica, obec Drienica, okres Sabinov a liste vlastníctva č. 295, 359, 986, 987, 1011, 1012, 1013 pre katastrálne územie Olejníkov, obec Olejníkov,  okres Sabinov, ako sú tieto vymedzené v Prílohe č. 2 k tomuto Dodatku č. 1, v celkovej výmere    323 20 12 m2  = 323,201 ha.

 

2.              Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) spravuje a nakladá s  podielmi vo vlastníctve štátu podľa §10 ods. 1 zákona a  podielmi nezistených vlastníkov a vlastníkov, ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané podľa §10 ods. 2 zákona..

3.              Majetkom spoločenstva je tiež súhrn majetkových hodnôt spoločenstva určený na plnenie úloh spoločenstva, ktorý vznikol v súvislosti s užívaním a hospodárením na nehnuteľnostiach. Spoločenstvo hospodári tiež s majetkom, ktorý nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem. Spoločenstvo hospodári podľa finančného plánu nákladov a výnosov /rozpočtu/, ktorý na bežný rok zostavuje výbor a schvaľuje valné zhromaždenie. Hospodárenie sa riadi zásadami trvalé udržateľného rozvoja lesa, programom starostlivosti o lesy a platnými normami na úseku lesného hospodárstva ako aj platnými zákonmi o účtovníctve, o dani z príjmu. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich spoluvlastníckych podielov.

4.              Pre hospodárenie so združenými prostriedkami si spoločenstvo zriaďuje bežný účet v peňažnom ústave. Spoločenstvo je povinné zostaviť za každý rok účtovnú uzávierku, ktorú predkladá výbor na schválenie valnému zhromaždeniu spolu aj s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne spôsob úhrady straty.

Čl. IV.

Práva a povinnosti členov spoločenstva.

1.              Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 42, 103, 861, 862, 963, 1029, 1115, 1330, 1766, 1767, 1889 pre katastrálne územie Drienica, obec Drienica, okres Sabinov a liste vlastníctva č. 295, 359, 986, 987, 1011, 1012, 1013 pre katastrálne územie Olejníkov, obec Olejníkov, okres Sabinov vedenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti uvedený v zozname spoločenstva vo forme hlasov, ktorý sa aktualizuje každoročne ku 31.12. kalendárneho roka. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti  sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 až 3 a 7 až 12, § 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 až 5 zákona neustanovujú inak.

2.              Člen spoločenstva, ktorý nadobudol členstvo v spoločenstve dedením je povinný spoločenstvu preukázať túto skutočnosť právnou listinou a výpisom listu vlastníctva, na ktorom je zapísaný ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti titulom dedenia.

3.              Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a výboru; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo podľa § 9 ods. 10 zákona, môže ho predať tretej osobe. Členovia môžu prevádzať svoj spoluvlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej  a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienky, že prevodom nevznikne vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2.

4.              Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže:

a)       odstúpiť od zmluvy o spoločenstve,

b)      vypovedať zmluvu o spoločenstve,

c)       vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva.

 

5.              Dôvody odstúpenia od zmluvy:

Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve ak:

a)       spoločenstvo nevyužíva pozemky (alebo niektoré z nich) dohodnutým spôsobom (v rozpore so zmluvou),

b)      spoločenstvo užíva pozemky (alebo niektoré z nich) v rozpore s osobitnými predpismi,

c)       spoločenstvo porušuje povinnosti a podmienky vyplývajúce zo zmluvy,

d)      spoločenstvo napriek písomnému upozorneniu užíva pozemky alebo trpí ich užívanie takým spôsobom, že vlastníkovi spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti vzniká škoda, alebo mu hrozí škoda,

e)       spoločenstvo urobilo na pozemku úpravy, ktoré podstatným spôsobom obmedzujú jeho užívanie a účel, na ktorý bol pozemok prenechaný do užívania spoločenstva.

 

6.              Dôvody vypovedania zmluvy:

Vlastní spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže vypovedať zmluvu o spoločenstve bez uvedenia dôvodu. Pri skončení zmluvného vzťahu je výpovedná lehota trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede spoločenstvu.

 

7.              Dôvody vystúpenia zo spoločenstva:

Nadpolovičná väčšina vlastníkov niektorej spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa môže dohodnúť na vystúpení zo spoločenstva a to na základe písomného oznámenia doručeného spoločenstvu s predložením súhlasných stanovísk nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov tejto spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Dohoda o vystúpení podlieha schváleniu valného zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva.

 

8.              Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorý odstúpil od zmluvy o spoločenstve, vypovedal ju alebo vystúpil zo spoločenstva je povinný uhradiť alebo vyrovnať so spoločenstvom náklady skutočne a účelne vynaložené na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania.

9.              Vyrovnanie nákladov, ktoré boli skutočne a účelne vynaložené počas členstva v spoločenstve v rámci starostlivosti o les na zhodnotenie a výchovu porastu na lesných pozemkoch patriacich tým členom spoločenstva, ktorí zo spoločenstva vystúpili, ako aj príjmov, ktoré pochádzali z hospodárenia spoločenstva na ostatných nehnuteľnostiach tvoriacich spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť sa vykoná medzi spoločenstvom a vystupujúcimi členmi písomnou dohodou.

10.          Vystupujúci člen, alebo členovia spoločenstva sú povinní zabezpečiť zameranie a vyznačenie v teréne tej spoločne obhospodarovanej parcely, resp. jej časti, zodpovedajúcej ich spoluvlastníckym podielom a to na základe predchádzajúcich súhlasných stanovísk nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov tejto spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

11.          Každý člen spoločenstva:

1.              je povinný konať a vyvíjať činnosť v prospech spoločenstva, aby bol dosiahnutý čo najvyšší výnos zo spoločných pozemkov, jeho spravodlivé rozdelenie medzi podielnikov, zveľaďovanie a ochrana spoločných lesov, pozemkov a iného spoločného majetku a aby nevznikali škody.

2.              je povinný chrániť pozemky, lesy a iný majetok spoločenstva pred poškodením, stratou a zneužitím a o zistenom stave informovať orgány spoločenstva,

3.              je povinný nahlásiť spoločenstvu všetky zmeny evidovaných skutočností v zozname, ktorý vedie spoločenstvo a to do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku; spoločenstvo je povinné tieto zmeny zapísať do zoznamu do piatich dní odo dňa ich nahlásenia,

4.              je povinný dodržiavať ustanovenia zmluvy, uznesení valného zhromaždenia spoločenstva,

5.              je povinný upozorniť výbor a dozornú radu na hroziacu škodu a na neoprávnené zásahy do majetku spoločenstva neoprávnenými osobami,

6.              je povinný zúčastňovať sa valných zhromaždení a prác, ktoré organizuje spoločenstvo,

7.              má právo podieľať sa na rozvoji, riadení a kontrole činnosti spoločenstva, voliť a byť volený do jeho orgánov, ako aj odvolávať členov orgánov,

8.              má právo predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva, vznášať pripomienky a otázky na orgány spoločenstva a byť o ich vybavení informovaný,

9.              má právo podieľať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojim členom,

10.          má právo nahliadnuť do zoznamu, žiadať a robiť si z neho výpisy, právo na potvrdenie o členstve a výpisu zo zoznamu na základe písomnej žiadosti,

11.          má právo na podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, plnenie povinnosti vo väčšom rozsahu ako je úmerné veľkosti podielu na spoločnej nehnuteľnosti môže člen prijať iba dobrovoľne,

12.          má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie,

13.          zodpovedá za škodu, ktorú svojím neuváženým konaním spoločenstvu spôsobil.

 

Čl. V

Orgány spoločenstva, ich oprávnenie a povinnosti, volebné obdobie

1.              Orgánmi spoločenstva sú:                a)   zhromaždenie

b)      výbor

c)       dozorná rada

2.              Funkčné obdobie orgánov spoločenstva podľa ods. 1 písm. b) a c) zmluvy je 5 rokov.

3.              Do výboru spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

4.              Funkčné obdobie vo výbore a dozornej rade sa začína najskôr v deň nasledujúci po zvolení orgánu spoločenstva ak neurčí valné zhromaždenie neskorší deň začiatku funkčného obdobia. Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník, alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva.

5.              Členstvo vo výbore a dozornej rade zaniká:

a.              skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu

b.              rozhodnutím zhromaždenia o odvolaní ku dňu určenému zhromaždením, inak ku dňu konania zhromaždenia

c.              oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia

d.              písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, pričom členstvo zaniká ku dňu konania najbližšieho zhromaždenia

e.              stratou podmienok pre členstvo stanovených touto zmluvou

f.               úmrtím člena

g.              zánikom spoločenstva.

 

A.       Zhromaždenie (ďalej aj ako „VZ“)

1.              Zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti je najvyšším orgánom spoločenstva, skladá sa zo všetkých členov spoločenstva:

 

a)              schvaľuje zmluvu o založení, jej zmeny a doplnky okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

b)             schvaľuje stanovy a ich zmeny

c)              volí a odvoláva predsedu, podpredsedu, členov výboru a členov dozornej rady a náhradníkov členov výboru a dozornej rady,

d)             rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona

e)              rozhoduje o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona

f)              rozhoduje o hospodárení spoločenstva, o nakladaní s nehnuteľnosťami a majetkom spoločenstva

g)             schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku

h)             rozhoduje o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, prípadne spôsobe úhrady straty

i)               rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva

j)               rozhoduje o zrušení spoločenstva

k)             rozhoduje o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

 

2.              Zhromaždenie zvoláva výbor najmenej jeden krát za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli Obce Drienica, umiestnenej pred Obecným úradom v Drienici.

 

3.              Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada.

 

4.              V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 8 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Výbor podá informáciu o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania príslušnému správnemu orgánu, ktorý vedie register.

 

5.              VZ rozhoduje o veciach hlasovaním. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený výškou hlasu podľa podielov na spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na liste vlastníctva a je uvedený v zozname. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy. Výška 1 hlasu sa rovná 100m2. Počet hlasov  zodpovedá podielu z celkovej výmery podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností a je uvedený v zozname členov PS. Celkovej výmere zodpovedá 32320 hlasov.

 

6.              Na VZ môže člena spoločenstva na základe písomnej plnej moci zastupovať iný člen toho istého spoločenstva, prípadne jeho blízky príbuzný alebo iná fyzická osoba spôsobilá na právne úkony. V plnej moci je potrebné uviesť, kto plnú moc udeľuje - meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko ako aj meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko občana, ktorý bude vykonávať práva za člena na VZ. Zástupca má potom toľko hlasov, koľko členov zastupuje.

 

7.              Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje druhý odsek bodu A tohto článku.

 

8.              Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa šiesteho odseku tohto článku. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa bodu A tohto článku prvého odseku písm. a), b), d), e), i) a j). Môže rozhodovať iba o zvolení a odvolaní predsedu, členov výboru a členov dozornej rady a ich náhradníkov o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva, schvaľovať ročnú účtovnú závierku, rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty a rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

 

B.     Výbor.

1.              Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom iným orgánom spoločenstva.

 

2.              Výbor má 5 (piatich) členov a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Je zložený z predsedu, podpredsedu a členov.

 

3.              Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

 

4.              Výbor uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, alebo ich časť, alebo inú obdobnú zmluvu.

 

5.              Predseda organizuje a riadi rokovania výboru, riadi aj bežnú činnosť spoločenstva.

 

6.              Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor,

predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru,

ktorý je zapísaný v registri.

 

7.              Výbor zasadá podľa potreby, najmenej 1 x štvrťročne. Ak o zvolanie výboru požiada DR, výbor musí byť zvolaný do 7 kalendárnych dní. Zo zasadania výboru sa vykoná zápisnica, ktorú podpisuje predseda a jeden člen výboru. Výbor hlasuje jednoduchou väčšinou hlasov, bez ohľadu na počet podielov. Uznesenie výboru je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

8.              Výbor zvoláva VZ podľa druhého odseku bodu A tohto článku a predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku (dividendy) alebo spôsobu úhrady straty.

 

9.              Výbor je povinný výnosy z hospodárenia (dividendy) vo vyčíslenej celkovej sume pre každého člena vyplatiť:

a)              v hotovosti, ihneď po uskutočnení valného zhromaždenia

b)             prevodom na účet pre podielnika, ktorý má číslo bežného účtu nahlásené v zozname, do 60 dní od termínu podľa bodu a)

c)              poštovou poukážkou, po zrazení poštovného, do 90 dní od termínu podľa bodu a).

 

10.          Dividendy nemožno vyplatiť tomu, koho nárok nie je doložený zápisom vlastníctva podielu v liste vlastníctva. Výbor vedie zoznam nevyplatených dividend, pripadajúcich na zomrelých vlastníkov /depozit/ až do prihlásenia sa nástupcu do zoznamu. Po prihlásení sa nástupcu je možné vyplatiť dividendy len 3 roky dozadu (spätne). Depozit sa každoročne inventarizuje a zoznam overuje dozorná rada. Depozit nemožno použiť na vyplatenie ostatným podielnikom, ktorým podiel za príslušný rok bol riadne vyplatený. VZ na návrh výboru môže rozhodnúť, že podiely sa v zdôvodnenom prípade nevyplatia. Povinnosť vyhotoviť administratívne vyčíslenie podielov za uplynulý rok tým zostáva nedotknutá.

 

11.          Výbor zabezpečuje vedenie zoznamu členov spoločenstva podľa § 18 zákona.

 

12.          Výbor je povinný umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva.

 

13.          Výbor je povinný vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov spoločenstva.

 

C.    Dozorná rada.

1.              Dozorná rada (ďalej DR) je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Za výkon svojej činnosti zodpovedá VZ.

 

2.              DR má  3 (troch členov), z ktorých jeden nemusí byť vlastníkom podielov spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore spoločenstva.

 

3.              Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady. Predseda DR má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru spoločenstva, pričom má hlas poradný.

 

4.              DR má právo zvolať VZ, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru pri zvolávaní VZ uvedené v druhom a štvrtom odseku bodu A tohto článku.

 

Čl. VI.

Spôsob voľby a odvolávania orgánov, hlasovací poriadok,
organizácia VZ a náplne práce členov výboru

1.              Každý člen spoločenstva má pri voľbách taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti na liste vlastníctva a je uvedený v zozname. Voľbu a odvolávanie členov výboru a dozornej rady spoločenstva vykonáva VZ nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov.

 

2.              Priebeh zhromaždenia sa riadi programom uvedeným v pozvánke. Pre zabezpečenie správneho priebehu VZ a volieb pripraví výbor návrh na zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Nie je vylúčené, že komisie môžu byť navzájom zlúčené. Kandidát na členstvo do orgánov spoločenstva nemôže byť členom volebnej komisie. Návrh na schválenie komisií predloží výbor rokovaniu zhromaždenia. Schválenie programu, voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba komisií prebieha verejným hlasovaním a za schválenie sa považuje, ak vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina známych členov.

 

3.              Voľby členov do orgánov spoločenstva sa vykonávajú verejným hlasovaním.      Mandátová komisia zabezpečí prezentáciu vlastníkov podielov - členov, pričom každému z nich odovzdá hlasovací lístok s uvedením výšky jeho hlasu. Na základe predloženého písomného splnomocnenia posúdi a zaeviduje zastupovanie neprítomného vlastníka podielu, spočíta hlasy pre posúdenie schopnosti uznášania sa VZ. Úzko spolupracuje s volebnou komisiou.

          Pred uskutočnením volieb do orgánov spoločenstva pripraví pôvodný výbor z radov vlastníkov podielov návrh vhodných kandidátov za členov výboru a dozornej rady, ako aj návrh najmenej piatich kandidátov s najmenej jedným náhradníkom na členstvo vo výbore zo svojich členov a aspoň troch kandidátov s najmenej jedným náhradníkom do dozornej rady zo svojich členov.

Hlasuje sa zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, pričom volebná komisia zabezpečí spočítanie počtu hlasov hlasujúcich za alebo proti. Členovia dozornej rady a výboru, si hneď po zvolení najneskôr do jedného týždňa odo dňa konania VZ, na ktorom boli zvolení, na svojom prvom zasadnutí zvolia zo svojich členov predsedu jednoduchou väčšinou bez ohľadu na výšku hlasu. V prípade rovnosti hlasovania, sa vychádza z výšky hlasov.  Iný spôsob voľby orgánov a hlasovania musí pred voľbou odsúhlasiť valné zhromaždenie.

 

4.              Odvolať členov výboru a dozornej rady počas volebného obdobia môže VZ na podnet člena spoločenstva a to na základe preukázateľného zneužitia svojich právomocí, alebo v prípade konania v rozpore so Zákonom, zmluvou o založení spoločenstva, čoho dôsledkom je poškodzovanie spoločného majetku a znižovanie výnosov, prípadne vlastný majetkový prospech na úkor oprávnených záujmov celého spoločenstva. Pri odvolávaní členov orgánov sa hlasuje zdvihnutím ruky, pričom s odvolaním musí súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých hlasov spoločenstva. Určená komisia zabezpečí spočítanie hlasov za a proti.

 

5.              V prípade, že počas volebného obdobia niektorý z členov orgánov ukončí svoje pôsobenie, výbor alebo dozorná rada sú oprávnení za svojho uvoľneného člena doplniť zvoleného náhradníka z predchádzajúcich volieb podľa predpokladov na plnenie uvoľnenej funkcie. Po doplnení výbor zabezpečí zápis zmeny do registra pozemkových spoločenstiev a do riadneho skončenia funkčného obdobia príslušného orgánu spoločenstva bude náhradník vykonávať funkciu pridelenú na základe rozhodnutia výboru alebo dozornej rady.

 

6.              Uvedené pravidlá platia pre každú čiastkovú schôdzu. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na obidvoch čiastkových schôdzach.

 

7.              O priebehu rokovania VZ a o prijatých uzneseniach sa spisuje zápisnica, ktorú vyhotovuje zapisovateľ zvolený VZ a podpisujú 2 (dvaja) overovatelia zvolení VZ. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, plnomocenstvá, prípadne iné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnicu spolu s prílohami uchová výbor na mieste k tomu vyhradenom, ktorý je povinný ju kedykoľvek predložiť na nahliadnutie členovi spoločenstva alebo dozornej rady, keď o tieto dokumenty požiada.

 

8.             


Pracovné náplne členov výboru:

 

          Predseda

- organizuje a riadi rokovanie zasadnutie výboru, VZ a navonok zastupuje spoločenstvo

- riadi a organizuje bežnú činnosť spoločenstva

- zvoláva VZ

- zabezpečuje plnenie uznesení VZ

- pripravuje rokovanie výboru a zabezpečuje kontrolu dodržiavania úloh vyplývajúcich zo

zmluvy

- podpisuje spolu s jedným členom výboru právne úkony a písomnú agendu

 

Podpredseda

- zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti

- pomáha predsedovi pri zabezpečovaní úloh z programu starostlivosti o lesy a úloh

určených VZ a výborom spoločenstva

- prevádza výber finančných prostriedkov z peňažného ústavu

- zapisuje zápisnice zo zasadnutia výboru

- vedie zoznam spoločenstva a zapisuje zmeny nahlásené jednotlivými členmi

- vyhotovuje výpisy, potvrdenia o členstve zo zoznamu na základe písomnej žiadosti

členov

- podpisuje spolu s predsedom písomnú agendu

 

Člen

- plní dielčie úlohy určené predsedom a rozhodnutiami výboru

- podpisuje spolu s predsedom príslušnú písomnú agendu

 

9.              Ročnú účtovnú uzávierku a daňové priznanie môže vyhotovovať externý odborný pracovník.

Čl. VII.

Zrušenie premena a zánik spoločenstva

1.              Spoločenstvo sa zrušuje:

a)              znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,

b)             dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

c)              zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

d)             rozhodnutím zhromaždenia.

Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii obchodných spoločností (§70 až 75a Obchodného zákonníka), ak zákon neustanovuje inak.

2.              Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.

3.              Návrh na zápis zrušenia spoločenstva podá predseda spoločenstva a aspoň jeden člen výboru na príslušný správny orgán, ktorý vedie register v súlade s §25 zákona. Návrh na zápis zrušenia spoločenstva podľa § 24a zákona podá na príslušný okresný úrad predseda spoločenstva.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1.              Spoločenstvo sa bude riadiť predmetnou zmluvou. Spoločenstvo nevydáva stanovy spoločenstva, nakoľko táto zmluva podrobnejšie upravuje aj práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku členstva v týchto orgánoch, nastupovaní náhradníkov členov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia VZ, hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva. Pre podrobnejšie určenie pravidiel spoločenstvo príjme v prípade potreby osobitný vnútorný predpis na bližšie určenie zásad hospodárenia a rozdelenia výsledkov, cenníkov a odmien členov orgánov.

 

2.              Zmena zmluvy o založení spoločenstva môže byť vykonaná na základe pripomienok VZ spoločenstva, po prijatí nových legislatívnych noriem týkajúcich sa činnosti spoločenstva, a to vždy písomnou formou.

 

3.              Pokiaľ táto zmluva neurčuje inak, vzťahujú sa na činnosť spoločenstva všeobecne platné právne predpisy.

 

4.              Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom, alebo z časti platné, alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť, alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť, alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ je takéto neplatné, alebo neúčinné ustanovenie právne oddeliteľné od zvyšku zmluvy. Členovia spoločenstva sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením, t. j. právnou úpravou, ktorá svojim obsahom bude čo najvernejšie zodpovedať, alebo sa aspoň približovať podstate, účelu a zmyslu pôvodného ustanovenia.

 

5.              Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1: Zoznam členov spoločenstva

Príloha č.2: LV č. 42, 103, 861, 862, 963, 1029, 1115, 1330, 1766, 1767, 1889 pre katastrálne územie Drienica, obec Drienica, okres Sabinov a liste vlastníctva č. 295, 359, 986, 987, 1011, 1012, 1013 pre katastrálne územie Olejníkov, obec Olejníkov, okres Sabinov

Príloha č. 3 Zoznam nehnuteľností - pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť a spoločne

obhospodarovanú nehnuteľnosť

 

6.              Tento Dodatok č. 1 bol schválený na valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Drienica uskutočnenom dňa 05. 05. 2019 a je vyhotovený v 4 výtlačkoch, ktoré budú použité v nasledovnom rozdeľovníku:

výtlačok č. 1 - správny orgán, ktorý vedie register pozemkových spoločenstiev výtlačok č. 2 - predseda spoločenstva

výtlačok č. 3 - predseda dozornej rady

výtlačok č. 4 - pre potreby spoločenstva

 

   Drienici   dňa: 05. 05. 2019

 

 

 

Za výbor spoločenstva:

Predseda spoločenstva:                                        ...….......................................

 

 

Za dozornú radu spoločenstva:

Predseda dozornej rady:                                     ...….......................................

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                    ...............................................

 

 

 

                                                                                    ................................................


Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti
v zmysle § 5 zákona č. 97/ 2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Názov pozemkového spoločenstva : Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo

Drienica

Sídlo pozemkového spoločenstva : Drienica 369

(ďalej len „spoločenstvo“)

Preambula

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva :

na Katastrálnom úrade v Sabinove, Správe katastra Sabinov, uvedení v zozname spoluvlastníkov /ktorý je súčasťou zmluvy/ sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona č. 97/2013 Z. z.

 

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov                     20199

Počet podielov spol. nehnuteľnosti s ktorými nakladá SPF podľa § 10 ods. 1 a 2           9967

Počet podielov spol. nehnuteľnosti ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods.6        530

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti                                                                           30696

v

Čl.I

Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

1.      Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou hlasov. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov sa vyhotoví notárska zápisnica.

2.      Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na orgáne štátnej správy lesného hospodárstva v Prešove.

3.      Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

ČI. II

Hospodárenie spoločenstva

1.      Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

a)       vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,

b)       hospodári v lesoch a na vodných plochách,

2.      Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi (§ 19 ods. 2 zákona).

3.      Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov (§19 ods. 3 zákona).

ČI. III

v

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

1.      Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

2.      Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:

a)       schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny

b)       schvaľuje stanový a ich zmeny

c)       rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2

d)     rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva

e)       rozhoduje o zrušení spoločenstva

3.      Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a)       u fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia

b)       u právnickej osoby - názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

 

 

Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4.      Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho výpisy

5.      Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6.      Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

7.      Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

8.      Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

ČI. IV

Orgány spoločenstva

1.      Orgánmi spoločenstva sú :

a)      zhromaždenie

b)      výbor

c)      dozorná rada

d)     iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

2.      Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3.      Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b) a c) je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 rokov.

4.      Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b) a c) možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

ČL V

Zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je Urbársky dom, Drienica 369, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou,. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu

 

zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

2.      Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad : obvodný lesný úrad má povinnosti výboru podľa odseku 1.

3.      Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

4.      Do pôsobnosti zhromaždenia patrí

a)     schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny

b)     schvaľovať stanový a ich zmeny

c)     voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva

d)    rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2

e)     rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva

f)      schvaľovať ročnú účtovnú závierku

g)     rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty

h)     rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva

i)       rozhodovať o zrušení spoločenstva

j)       rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

5.        Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

6.        Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou

všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.                                                                                                     Prehlasovaní členovia

spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

7.      Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ods. 1 tohto článku.

8.        Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva.

 

Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i)

9.        Výbor je povinný informovať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania

ČI. VI.

Výbor

1.      Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva

o spoločenstve alebo stanový alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.

2.      Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

3.      Výbor má najmenej päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov, ak nie je v zmluve

o spoločenstve alebo v Stanovách ustanovené inak. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

4.      Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

5.      Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

6.      Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty .

ČI. VII.

Dozorná rada

1.      Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2.      Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3.      Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

4.      Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho fúnkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

5.      Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V ods. 1 tejto zmluvy

 

 

 

 

 

 

ČI. VIII.

Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1.     Členmi spoločenstva podľa sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

2.     Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2

3.     Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

4.     Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

5.     Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.

6.     Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.

7.     Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,(§ 140 Občianskeho zákonníka) ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.

8.     Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

9.     Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.

10.    Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a./ zákona NR SR č. 165/1995 Z. z v znení neskorších predpisov.

11.    Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá (§ 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.). Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok,

 

 

 

 

inak jeho právo zaniká.

12. Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou, a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 tohto článku.

13.     Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

14. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

ČI. IX.

Fond

1.      Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu,

2.      Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

a)  nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností

b)      ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

3.     Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy.

4.     Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1 predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok.

5.     Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1. a 2. vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

Čl. X.

Zrušenie a zánik spoločenstva

1.      Spoločenstvo sa zrušuje

a)      nadobudnutím, vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,

b)      dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

c)      zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

2.      rozhodnutím zhromaždenia.

3.     Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa §§ 70 až 75a Obchodného zákonníka. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.


ČI. XI.

Prevádzkové a organizačné opatrenia

Prevádzkové a organizačné opatrenia upravujú podrobnejšie Stanovy spoločnosti.

ČI. XII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.     Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

2.     Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva

s názvom Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Drienica pomerom hlasov 23.184 dňa

23. februára 2014 t.j. 75,53 % všetkých hlasov .

Táto zmluva má 8 strán.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: zoznam členov spoločenstva

- prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia

V Drienici dňa 23. februára 2014

... obrázok

2014 urbárweb Drienica